Skattekalender 2018: Følg alle de vigtige datoer

Dit skatteår begynder i marts, når du får adgang til din årsopgørelse, men derfra skal du være vågen for ikke at snyde dig selv. Sammen med Doris Erlandsen fra revisionsfirmaet Deloitte giver vi dig de vigtigste råd og datoer.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

HUR­TIGST MU­LIGT I 2018
Husk at be­reg­ne re­stskat af even­tu­el­le ak­tiea­van­cer ved ak­tiesalg, virk­som­heds­ind­komst, uden­land­ske ind­kom­ster og andre skat­teplig­ti­ge ind­tæg­ter, som du even­tu­elt har op­pebå­ret i 2017 - men som ikke har været in­dreg­net på din forskuds­op­gø­rel­se for 2017.

Jo hur­ti­ge­re du ind­be­ta­ler skat­ten af disse ind­tæg­ter, desto færre ik­ke-fradrags­be­ret­ti­ge­de ren­ter vil du skul­le be­ta­le.

***

12. MARTS: TJEK OM DU FÅR SKAT RETUR 
Nu kan du i Tast­ Selv se og rette din års­op­gø­rel­se for 2017. Æn­drer du din års­op­gø­rel­se i Tast­Selv, kan du med det samme se re­sul­ta­tet, og om du skal have over­sky­den­de skat eller be­ta­le re­stskat. Be­ta­ler du din re­stskat for 2017 i pe­ri­o­den 1. ja­nu­ar til og med 1. juli 2018, skal der be­ta­les en dag-til-dag rente på 2,0 pro­cent p.a., som ikke er fradrags­be­ret­ti­get. Klik her og tjek:  Årsopgørelsen

Et ek­sem­pel:  Ven­ter du med at be­ta­le din re­stskat for 2017, til du får din års­op­gø­rel­se 12. marts, skal du be­ta­le ca. 4 kr. i rente for hver 1.000 kr.’s re­stskat.

GODT RÅD:  Husk hånd­vær­ker­fradra­get, rej­se­fradrag samt fradrag for bør­ne­bi­drag og kon­ver­te­ring af lån.

Bemærk: Håndværkerfradraget blev i 2016 ændret til et todelt fradrag, hvoraf en række håndværksydelser, der kunne fratrækkes i årene før 2016, ikke kan fratrækkes i 2017. Fradraget omfatter nu i stedet:

*Serviceydelser

*Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd

Overordnet set, er der tale om en grundlæggende ændring af ordningen, således at der indføres fradragsret for grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes. Det gælder eksempelvis ombygningsudgifter, der ikke har en grøn profil, så som indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad.

Fradraget i den nye BoligJobordning omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for, at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

***

MEDIO APRIL: SKAT ÅBNER PEN­GE­KAS­SEN 
Skat ud­be­ta­ler over­sky­den­de skat for 2016. Over­sky­den­de skat op til 100.000 kr. bli­ver sat ind på din Nem­kon­to, men beløb under 100 kr. bli­ver dog over­ført til næste år. Har du over­sky­den­de skat over 100.000 kr., sættes de også ind på din Nem­kon­to, men det tager lidt læn­ge­re tid.

***

I APRIL: PAPIR ÅRSOPGØRELSE

Skat udsender årsopgørelsen på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke er omfattet af digital post.

***

1.MAJ: SID­STE FRIST FOR DIN ÅRS­OP­GØ­REL­SE 
Sid­ste frist for at ind­sen­de eller ind­ta­ste even­tu­el­le ret­tel­ser eller til­fø­jel­ser til din års­op­gø­rel­se for 2017 på Tast­Selv, hvis du ikke skal ind­gi­ve en ud­vi­det selvan­gi­vel­se.

Be­mærk: Fra 11. maj er det mu­ligt for dig at få gen­op­ta­get års­op­gø­rel­sen for 2017, men så skal du ind­ta­ste be­grun­del­se ved æn­drin­ger.

***

1 JULI: 
SID­STE FRIST FOR UD­VI­DET SELVAN­GI­VEL­SE 
Sid­ste frist for at ind­ta­ste eller ind­sen­de ud­vi­det selvan­gi­vel­se for 2017. Ek­sem­pel­vis hvis du har en ud­lej­nings­e­jen­dom som fx et for­æl­dre­køb, har sol­cel­ler på taget eller er selv­stæn­dig med en­kelt­mands­virk­som­hed.

Be­mærk: 1. juli er bl.a. også sid­ste frist for at selvan­gi­ve, hvis du har uden­land­sk ind­komst i form af fx løn fra ud­lan­det, ud­lej­ning af uden­land­sk ejen­dom og ak­tier samt selvan­gi­vel­se for uden­land­sk virk­som­heds­ind­komst.

Bonu­s­in­fo: Er du gift med en skat­tey­der, der har frist for selvan­gi­vel­se 1. juli, har du også selv frist 1. juli.

***

2. JULI: 
SID­STE CHAN­CE FOR AT UNDGÅ REN­TES­MÆK 
Har du sta­dig ube­talt re­stskat for 2017, er det sid­ste frist for at ind­be­ta­le, hvis du vil undgå et pro­cent­til­læg på din re­stskat på 4,0 pro­cent, som ikke er fradrags­be­ret­ti­get.

Et ek­sem­pel: Har du en re­stskat på 15.000 kro­ner, ko­ster det dig kun ca. 150 kro­ner i dag-til-dag rente, hvis du be­ta­ler den 1. juli, men 600 kro­ner i pro­cent­til­læg efter 1. juli.

***

AU­GUST: LEJ VÆ­REL­SE UD OG FÅ SKAT­TE­FRI GE­VINST 
Lejer du et væ­rel­se i din ejerbolig ud, fx til en ny stu­de­ren­de på en af de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr. af lejeindtægten skattefri hvert år.

Det be­ty­der fx, at du kan leje ud i sidste del af 2018 og første del af 2019 og opnå en samlet skattefri indtægt på 48.000 kr. for den periode.

De 24.000 kr. gælder også hvis du lejer hele boligen ud en del af året. Reglen gælder naturligvis også hvis du lejer ud før august.

Bemærk:

Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive el, gas, varme, vand og telefon.
Reglerne ovenfor gælder ikke for udlejning hele året.

Bonusinfo:
Ud over bundfradragsmetoden kan der anvendes regnskabsmetoden. Det kan derfor være en god ide hvis du har høje renteomkostninger at få lavet en vurdering af om det kan betale sig at benytte regnskabsmetoden i stedet, hvis lejeindtægten overstiger den skattefrie grænse.

***

20. AU­GUST: NU FAL­DER SKAT­TE­REG­NIN­GEN 
Har du sta­dig ube­talt re­stskat for 2017, vil den del af skat­ten, der over­sti­ger 19.600 kro­ner plus pro­cent­til­læg på 4,0 pro­cent, blive opkræ­vet i 3 rater i hhv. au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber med sid­ste ret­ti­di­ge be­ta­lings­frist den 20. Re­st­be­lø­bet under 19.600 kr. in­dreg­nes i din forskud­s­skat for 2019.
Bemærk:
Såfremt din årsopgørelse bliver forsinket eller ændres, kan opkrævning forskydes til senere måneder.

***

NOVEM­BER: TJEK DIN FORSKUDS­OP­GØ­REL­SE NU 
Om­kring midten af novem­ber kan du se din forskuds­op­gø­rel­se for 2019 i Tast­Selv. Kig på den og ju­ster til, så den mat­cher dine for­vent­nin­ger til din ind­komst og dine fradrag i 2019.

Når du ret­ter din forskuds­op­gø­rel­se, ret­ter du også dit skat­te­kort, som au­to­ma­tisk bli­ver sendt til din ar­bejds­gi­ver eller andre ud­be­ta­le­re, som for ek­sem­pel SU eller dit pen­sions­sel­skab.

GODT RÅD: Ju­ster din skat lø­ben­de og undgå skat­tes­mæk 
Du bør altid rette din forskuds­op­gø­rel­se, når der sker stør­re æn­drin­ger i din øko­no­mi. El­lers ri­si­ke­rer du at have be­talt alt for meget eller lidt i skat, når året er omme - og i vær­ste fald får du et stør­re skat­tes­mæk.

Det kan være i disse til­fæl­de: 
* Du får mere eller min­dre i løn - evt. i form af bonus eller lign. 
* Du hol­der op med at ar­bej­de 
* Du køber eller sæl­ger bolig. 
* Du star­ter virk­som­hed 
* Du har æn­dre­de ren­teud­gif­ter, fx fordi ren­ten på dit flek­slån har æn­dret sig 
* Du har æn­dret be­for­drings­fradrag. 
* Du har solgt eller for­ven­ter at sælge vær­di­pa­pi­rer med avan­ce.

***

DE­CEM­BER:
 IND­BE­TAL PÅ PEN­SIO­NER OG FÅ FRADRAG 
Op­ti­mer dine pen­sions­ind­be­ta­lin­ger inden års­skif­tet og få skat­te­fradrag. Her er de gæl­den­de reg­ler for, hvor meget du må ind­be­ta­le:

Al­der­s­pen­sion: Du må maksimalt indbetale 5100 kr. årligt, og det er uden du får fradrag for indbetalingen.
Er der mindre end 5 indkomstår til du når alderen for din folkepensionering kan du indbetale 46.000 kr. årligt.
Hvis du har flere aldersopsparinger må du højest indbetale hhv 5100 eller 46.000 kr. på hver af dem. 
Ge­vin­sten er, at dit lø­ben­de af­kast blot bli­ver be­skat­tet med 15,3 pro­cent. En at­trak­tiv mu­lig­hed for alle.

Ra­te­pen­sion: Du får mak­si­malt fradrag for ind­be­ta­lin­ger op til 54.700 kr. Giver fradrag - også i top­skat­ten - og er der­for som ho­ved­re­gel mest in­ter­es­sant, hvis du be­ta­ler top­skat.

Liv­ren­te: Ind­be­ta­ler din ar­bejds­gi­ver, er der intet loft for fradra­get for ind­be­ta­ling på livsva­ri­ge liv­ren­ter, der også giver fradrag op i top­skat­ten. Når du selv op­ret­ter og ind­be­ta­ler, kan du få fradrag for ind­be­ta­ling op til 50.400 kr. pr. år. Igen er det som ho­ved­re­gel mest in­ter­es­sant, hvis du be­ta­ler top­skat.

***

DE­CEM­BER:
 GIV GAVER I FA­MI­LI­EN UDEN AF­GIFT 
Gaver til børn og bør­ne­børn på under 64.300 kro­ner (22.500 kro­ner til svi­ger­børn) er i 2018 ikke om­fat­tet af ga­ve­af­gift og kan der­med gives uden af­gift. Be­løbs­græn­sen gæl­der pr. per­son, så mor og far kan til­sam­men give op til 128.600 kro­ner til hvert barn eller bar­ne­barn inden års­skif­tet.

Det er f.eks. op­lagt at be­nyt­te mu­lig­he­den, hvis du vil ka­na­li­se­re penge vi­de­re til dine børn. Hvis de i ste­det arver pen­ge­ne, skal de sand­syn­lig­vis be­ta­le bo­af­gift af dem.

Børn kan også give deres for­æl­dre hver 64.300 kro­ner i 2018. Husk, at gaver også kan gives til en ugift sam­le­ver eller sø­sken­de, hvis I har boet sam­men i mindst to år og sta­dig er sam­bo­en­de.

***
DE­CEM­BER: 

Få fradrag for donationer op til 15.900 kr. 

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 15.900 kr. i 2018.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skat.

Bemærk: Der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

***
DE­CEM­BER: SÆLG TABS­GI­VEN­DE AK­TIER OG SPAR SKAT 
Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt 
Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen. 

Indbetaling på pensionsordning 
Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot.
Herved opnår du:

  • At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.
  • Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
  • Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15,3 pct. 

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 54.700 kr. 
Se de skattegodkendte godgørende organisationer - klik her:  Godkendte foreninger

***

31. DE­CEM­BER: UNDGÅ REN­TER PÅ RE­STSKAT 
Sid­ste frist for at fri­vil­lig ind­be­ta­ling af for­ven­tet re­stskat for 2018, hvor der ikke be­reg­nes nogen for­mer for ren­ter eller til­læg.

***

Tags

Anbefalede artikler