Sådan kan du reducere din skat

Skatteekspert fra Deloitte, Doris Erlandsen, har svaret på, hvordan private kan reducere deres skattebetaling mest muligt.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

PENSION

 

1. Hvilken pensionstype giver mig størst muligt skattefradrag?

Optimer dine pensionsindbetalinger inden årsskiftet og få skattefradrag. Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale på de forskellige pensionstyper, og hvad du får af fradrag for indbetalingerne:

Alderspension: Du må maksimalt indbetale 28.100 kroner i 2014 og får ikke fradrag, men betaler heller ikke skat ved udbetaling. Gevinsten er, at dit løbende afkast blot bliver beskattet med 15,3 procent. En attraktiv mulighed for alle.

Ratepension: Du får maksimalt fradrag for indbetalinger op til 50.900 kroner. Giver fradrag - også i topskatten - og er derfor som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

Livrente: Indbetaler din arbejdsgiver, er der intet loft for fradraget for indbetaling på livsvarige livrenter, der også giver fradrag op i topskatten. Når du selv opretter og indbetaler, kan du få fradrag for indbetaling op til 46.900 kroner pr. år. Igen er det som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

 

2. Hvad kan jeg få af skattefradrag som selvstændig ved at indbetale på pensioner?

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du indbetale op til 30 procent af årets overskud på en ratepension og få fuldt fradrag for det. Hvis du eksempelvis har et overskud på 500.000 kroner, kan du foretage et kapitalindskud på 150.000 kroner med fuld fradragsret i indkomståret. 2014 er sidste chance for dette, hvorefter 30 procent-reglen kun gælder indbetalinger til livsvarig livrente.

 

3. Hvad er skattefordelen ved den nye aldersopsparing?

Du opnår intet skattefradrag ved indbetaling på en aldersopsparing. Skattefordelen ved en aldersopsparing består i den lave beskatning på blot 15,3 procent af det løbende afkast Hvis du eksempelvis modsat investerer i aktier for frie midler, bliver du beskattes med mindst 27 procent af dit afkast.

  

INVESTERING

 

4. Hvordan minimerer jeg skatten på mine aktiegevinster?

Aktiegevinster og udbytter fra beskattes med 27 procent af de første 49.200 kroner (2014) og 42 procent af aktieindkomst derover. Har du tiden og tålmodigheden til det, betaler det sig altså bedst at realisere gevinster op til denne beløbsgrænse og gøre det i en række år - men naturligvis løber du i den periode risiko for kursfald.

Har du aktier med tab i din portefølje, kan du yderligere overveje at sælge dem inden årsskiftet. Dit realiserede tab kan så modregnes i udbytter og aktiegevinster fra andre aktier, så du reducerer din skattebetaling. Her taler vi vel at mærke aktier fra regulerede markeder som fondsbørsen i København. Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få tab, kan du altid købe aktien igen, men vent nogle dage, da Skat ellers kan underkende transaktionen.

 

5. Hvilke skattefordele opnår vi, hvis vi gifter os?

Både når det gælder aktieindkomst og kapitalindkomst, er der fordele ved at være gift.
Ved aktieindkomst kan samlevende ægtepar udnytte hinandens bundbeløb. Hvis den ene ægtefælle ikke investerer i aktier, skal den anden ægtefælle eksempelvis først betale den høje skattesats på 42 procent af aktieindkomst over 98.400 kroner i 2014. Normalt er bundgrænsen for, hvornår din skat på aktieindkomst stiger fra 27 til 42 procent, ellers 49.200 kroner.
Tilsvarende gælder med kapitalindkomst, der blandt andet omfatter renteindtægter og renteudgifter. Her gælder et bundfradrag på 40.800 kroner i 2014. Uanset dine øvrige indtægtsforhold betaler du blot bundskat af positiv kapitalindkomst op til denne grænse, mens positiv kapitalindkomst derover medtages i topskattegrundlaget. Ægtepar har dobbelt bundfradrag, i alt 81.600 kroner, så uudnyttet bundfradrag hos den ene ægtefælle kan udnyttes af den anden - eller negativ kapitalindkomst hos den ene ægtefælle kan modregnes i positiv kapitalindkomst hos den anden.

 

6. Hvilke skattegevinster skal jeg selv opgive til skat?

Det er dit ansvar, at Skat får alle oplysninger om dine gevinster og tab ved salg af investeringsbeviser og aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked som fondsbørsen i København.
Skat kan automatisk beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi Skat efter denne dato modtager oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser.

Har du aktier eller investeringsbeviser, som er købt før 2010, kan du med fordel logge ind på din skatteside og indtaste disse køb i Skats beregningssystem, der hjælper dig med at beregne dine gevinster og tab på papirerne.
Du skal også selv oplyse alle aktier, der bliver administreret uden for Danmark.

 

KARRIERE 

 

7. Hvordan bliver jeg beskattet af fri telefon på jobbet?

Har du fri telefon på jobbet, som du også bruger privat, skal du betale skat af 2.600 kroner om året for fri telefon. En ordning med fri telefon kan være skattemæssigt ganske favorabel for dig, ikke mindst hvis både du og din ægtefælle har en, for så bliver værdien sat ned med 25 procent til 1.950 kroner pr. næse.

Har du arbejdsgiverbetalt internetforbindelse, er den skattefri, når netforbindelsen giver adgang til virksomhedens netværk.

Hvis internetforbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk, skal duogså betale skat af 2.600 kroner årligt - dog højst 2.600 kroner, selv om du har både fri telefon og internet.
Privat brug af arbejdscomputere, herunder også tablets, er skattefri.

 

8. Hvordan starter jeg eget firma med skattefradrag?

Du kan spare penge op til at starte egen virksomhed med skattefradrag for de indbetalte beløb. Der er to næsten identiske ordninger. Etableringskontoen og iværksætterkontoen. De henvender sig som hovedregel til personer henholdsvis under og over topskattegrænsen.

 • Indskud på etableringskontoen giver fradrag som ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi omkring 32 procent og reducerer dermed ikke din topskat.
 • Iværksætterkontoen giver modsat fradrag i den personlige indkomst og kan reducere din topskat. 

Ordningerne giver mulighed for at spare op til virksomheden med fradrag inden opstart, så det er nemmere at rejse kapital. I startåret og de efterfølgende fire år må du fortsat indskyde fradragsberettiget kapital.
Beløbet kan bruges både til investeringer
men også til dækning af løbende driftsudgifter som for eksempel husleje, ekstern konsulentbistand og lønudgifter. Du kan også købe aktier og anparter for at etablere virksomheden i selskabsform.
Du kan hvert år sætte 250.000 kroner eller 60 procent af din nettoløn ind på kontoen. Du skal mindst indsætte 5.000 kroner om året.

 

9. Hvilke frynsegoder er skattefri?

Som udgangspunkt er goder, du udelukkende bruger i arbejdsmæssigt øjemed, ikke skattepligtige. Det drejer sig for eksempel om arbejdsredskaber. Mens alt andet, du modtager fra en arbejdsgiver, er skattepligtigt. Som altid er der dog undtagelser til reglen. For eksempel skal du ikke betale skat af:

 • Generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt med videre
 • Arbejdsgivers tilskud til kantineordning, personale- og kunstforening
 • Firmafester og arrangementer
 • Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader - fysioterapi, zoneterapi, massage og lignende
 • Sundhedsydelser som sundhedsforsikringer, rygestop med mere
 • Parkering i forbindelse med arbejde
 • Uddannelse
 • Årlig gave i anledning af jul og nytår, maksimalt 800 kroner
 • Personalerabatter
 • Skærmbriller

 

10. Hvornår kan jeg uddanne mig med skattefradrag?

Som hovedregel kan du ikke få skattefradrag for egenbrugerbetaling af grunduddannelse eller videreuddannelse. Skat mener her, at du får nye kompetencer eller bliver bedre rustet til at søge en bedre stilling. Derimod kan du få fradrag for egenbetaling af efteruddannelse, som knytter sig til et ansættelsesforhold, idet man siger, at du blot vedligeholder din viden. Og arbejdsgiverbetalt uddannelse er skattefri for dig som ansat, når uddannelsen retter sig imod din ansættelse hos den, der betaler. Uddannelsen skal være relevant for dit arbejdsområde. Køb af faglitteratur i forbindelse med efteruddannelsen følger de samme regler som ovenfor.  

 

BOLIG

 

11. Hvor meget kan jeg tjene skattefrit på at leje boligen ud?

Lejer du et værelse i din bolig ud, for eksempel til en studerende på en videregående uddannelse, er de første 24.000 kroner af lejeindtægten skattefri hvert år - eller 1,33 procent af ejendomsværdien for indkomståret, hvis dette beløb er højere end 24.000 kroner. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse. Bundfradraget på 24.000 kroner gælder i øvrigt også, hvis du lejer hele din bolig ud en del af året.

Du skal betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon - og indtægten bliver beskattet som kapitalindkomst.

Et alternativ til metoden med bundfradrag er den regnskabsmæssige metode, hvor du skal beregne dine faktiske udgifter, men den er mere kompliceret.

 

12. Hvordan bliver jeg beskattet, hvis jeg udlejer sommerhuset?

Udlejer du dit sommerhus eller din ferielejlighed, skal du kun betale skat af en del af indtægterne, da du har ret til nogle fradrag. Du kan vælge mellem to forskellige fradragsmuligheder. I begge tilfælde er lejeindtægten alt, hvad du modtager ved udlejningen - både lejebetaling og betaling af eksempelvis el, gas, varme, vand og telefon.


*Fast fradrag (bundfradrag)
Den mest enkle metode. Lejer du selv ud, får du et bundfradrag på 10.000 kroner - det vil sige at de første 10.000 kroner er skattefrie - og 40 procent i fradrag for resten af lejeindtægten, der derefter beskattes som kapitalindkomst.
Lejer du ud gennem et bureau, får du et forhøjet bundfradrag på 20.000 kroner - dvs. at de første 20.000 kroner er skattefrie - og 40 procent i fradrag for resten af lejeindtægten.
Med det faste fradrag får du ikke fradrag for de udgifter, du har i forbindelse med udlejningen.

*Regnskabsmæssigt fradrag
Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, får du fradrag for de dokumenterede udgifter, der er forbundet med selve udlejningen. Du kan skifte fra fast fradrag til regnskabsmæssigt fradrag, men ikke omvendt.

 

13. Hvad er skattefordelen ved et forældrekøb?

Når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn, kan du - hvis du benytter den såkaldte virksomhedsordning - trække renterne til finansieringen af boligen fra i din personlige indkomst. Hvor du normalt blot har en skatteværdi af rentefradrag på cirka 33,6 procent, får du altså her potentielt fradrag helt op i topskatten.
Yderligere skal du ikke betale ejendomsværdiskat af boligen, når den udlejes.

 

14. Får jeg skattefradrag for kurstab på mit realkreditlån?

Et kurstab på et obligationslån er ikke fradragsberettiget. Modsat er en kursgevinst ikke skattepligtigt.

 

15. Får jeg skattefradrag for udgifter til konvertering af lån?

Konverterer du dit realkreditlån, kan den såkaldte garantiprovision til banken trækkes fra i skat, men mange glemmer at indberette den.

Garantiprovisionen kan også bære andre navne og omfatter et gebyr for bankens garantistillelse samt eventuelle renter, indtil det nye realkreditlån er tinglyst. Beløbet runder hurtigt 5.000 kroner.
Bemærk, at der ikke betales garantiprovision ved rentetilpasning eller omlægning fra ét flekslån til et andet.

 

16. Hvor stor er værdien af mit rentefradrag?

Har du negativ nettokapitalindkomst i form af eksempelvis renteudgifter, får du fradrag i sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat. Det giver en samlet skatteværdi af rentefradraget på cirka 33,6 procent.

For rentefradrag over 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtepar, er fradragsværdien dog mindre. I 2014 er skatteværdien cirka 30,6 procent, og den falder 1 procentpoint om året frem til 2019, hvor værdien er cirka 25,6 procent.

 

17. Hvornår er der tale om sort arbejde?

Familie- og vennetjenester er som hovedregel skattefrie, for eksempel hvis du hjælper med småopgaver som eksempelvis indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer.

Almindeligt havearbejde, snerydning eller vedligehold og småreparationer på boligen vil også være skattefrit. Det gælder også, hvis du hjælper med at fælde et træ i naboens have eller hjælper en god ven med at bygge en carport. Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde hos familie og venner er normalt også skattefrit.

Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, for eksempel fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal der til gengæld betales skat. Får du penge for at hjælpe, eller bytter I arbejdstjenester, skal du også betale skat.

 

FAMILIE 

 

18. Får jeg fradrag for børnebidrag?

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig, men du skal som regel selv tilføje det til årsopgørelsen. Du kan trække det børnebidrag, du betaler, fra i skat, hvis:
I selv har lavet en skriftlig aftale om børnebidraget

I har en afgørelse om børnebidrag fra Statsforvaltningen
Normalbidragets grundbeløb er på 1.124 kroner pr. måned i 2014. Det svarer til 13.488 kroner om året i 2014-satser. Tillægget, som er på 146 kroner pr. måned i 2014, kan du ikke trække fra. Hvis du betaler et forhøjet bidrag - et såkaldt procenttillæg - kan procenttillægget normalt også trækkes fra.

 

19. Hvad kan jeg give af pengegaver til familien uden at betale skat og afgifter?

Gaver til børn og børnebørn på under 59.800 kroner (20.900 kroner til svigerbørn) er i 2014 ikke omfattet af gaveafgift og kan dermed gives uden afgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, så mor og far kan tilsammen give op til 119.600 kroner til hvert barn eller barnebarn inden årsskiftet.
Det er eksempelvis oplagt at benytte muligheden, hvis du vil kanalisere penge videre til dine børn. Hvis de i stedet arver pengene, skal de sandsynligvis betale boafgift af dem.
Børn kan også give deres forældre hver 59.800 kroner i 2014. Husk, at gaver også kan gives til en ugift samlever eller søskende, hvis I har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende.

 

20. Hvordan låner vi penge af hinanden i familien rente- og skattefrit?

Vil du låne penge til familiemedlemmer - eller andre for den sags skyld - kan du gøre det rentefrit og dermed også skattefrit med et såkaldt anfordringsgældsbrev.

Låntypen er blandt andet populær, når forældre vil lån penge til børn og er enige om, at pengene blot skal betales tilbage, når barnet engang har råd til det. Og hvis forældre låner til ét barn blandt flere, bliver søskende ikke snydt i sidste ende, for hvis forældrene dør, vil gældsbrevet indgå i dødsboet, så barnet vil arve tilsvarende mindre.

I praksis kan anfordringsgældsbrevet nærmest fungere som en forskudsarv, og forældrene har mulighed for hvert år at afskrive på gældsbrevet med op til 59.800 kroner pr. forælder afgiftsfrit, indtil gælden er indløst. Det må dog ikke være aftalt på forhånd og fremgå af gældsbrevet, men skal så at sige besluttes impulsivt fra år til år.

 

21. Hæfter jeg for min ægtefælles skattegæld?

Som hovedregel hæfter hver ægtefælle for sin egen gæld, uanset om gælden er opstået før eller under ægteskabet. Dette gælder også, selvom ægtefællerne har almindeligt formuefællesskab (fælleseje) i ægteskabet.
Der findes dog en væsentlig undtagelse til denne hovedregel. Skat har mulighed for at indkræve skat, som den ene ægtefælle skylder, hos den anden ægtefælle. Det forudsætter dog, at Skat forgæves har forsøgt at inddrive gælden hos skyldner-ægtefællen - og det gælder alene skattegæld opstår fra og med vielsesåret, og så længe ægtefællerne er samlevende.
Du risikerer altså ikke at hæfte for din ægtefælles gamle skattegæld fra tidligere.

 

RESTSKAT

 

22. Hvilke skattefradrag er private mest tilbøjelige til at snyde sig selv for?

De skattefradrag, som bliver overset, er de fradrag, man selv skal indtaste, typisk fradrag for børnebidrag, rejsefradrag og servicefradrag - også kendt som håndværkerfradraget, der i 2014 giver fradrag på op til 15.000 kroner inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl.
Som hovedregel er befordringsfradraget automatisk med på din årsopgørelse. Men der kan være mange forhold og ændringer, der gør, at tallene ikke stemmer, så du potentielt får mindre i fradrag, end du har ret til - for eksempel hvis du flytter eller skifter arbejdssted i løbet af året.

 

23. Hvordan undgår jeg restskat?

Kig nærmere på din skattebetaling for 2014 inden 31. december, der er sidste frist for frivillig indbetaling af forventet restskat uden nogen form for renter eller tillæg. Kig ikke mindst efter, om beløbene i din forskudsopgørelse for 2014 matcher dine faktiske indkomstforhold i løbet af året. Har du for eksempel haft højere indkomst end angivet i din forskudsopgørelse, læner du dig op ad en restskat. Ideet set bør du løbende justere din forskudsopgørelse henover året, når der sker markante ændringer i dine indtægtsforhold eller ændringer i eksempelvis dine renteudgifter.

 

24. Hvor meget koster restskat?

Betaler du ikke din restskat for 2014 inden årsskiftet, løber der rente eller tillæg på, som vel at mærke ikke er fradragsberettiget.

 • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 1. juli 2015, skal der betales en dag til dag-rente. I år var den 3,0 procent, satsen for 2015 ligger endnu ikke fast.
 • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2015, skal der betales et procenttillæg. I år var det 5,0 procent, satsen for 2015 ligger endnu ikke fast.

 

25. Hvad skal jeg kigge efter i min forskudsopgørelse?

Du bør altid rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Ellers risikerer du at have betalt alt for meget eller lidt i skat, når året er omme - og i værste fald får du et større skattesmæk.
Omkring begyndelsen af november kan du se din forskudsopgørelse for 2015 i TastSelv. Kig på den og juster til, så den matcher dine forventninger til din indkomst og dine fradrag i 2015.
Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere, som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Du bør især justere din forskudsopgørelse i følgende situationer:

 • Du får mere eller mindre i løn - eventuelt i form af bonus
 • Du holder op med at arbejde
 • Du køber eller sælger bolig
 • Du starter virksomhed
 • Du har ændrede renteudgifter, fx fordi renten på dit flekslån har ændret sig
 • Du har ændret befordringsfradrag
 • Du har solgt eller forventer at sælge værdipapirer med avance

 

Tags

Anbefalede artikler