Her kan din arbejdsgiver snyde dig

Funktionærloven sikrer dig masser af rettigheder som lønmodtager. Men den bliver ikke altid overholdt af de danske arbejdsgivere. Tjek, om du har dit på det tørre.

  Foto: Istock  

SKAT

Det er sæson for såvel lønforhandling som afskedigelsesrunder i de danske virksomheder. Som funktionær er du i den forbindelse sikret massevis af rettigheder, som desværre ikke altid bliver efterlevet.

”Funktionærer er en særlig lønmodtagergruppe, der er sikret bestemte rettigheder i ansættelsesforholdet. Det er mange dog ikke klar over. En udbredt misforståelse er derfor, at arbejdsgiver frit kan bestemme hvilke ansatte, der er funktionærer. Og dermed hvem, der har hvilke rettigheder”, siger advokat Trine Binderup Larsen fra Advodan Aalborg og fortsætter.

”Kort fortalt defineres funktionærer som personer, der laver bestemte typer opgaver, ofte kontorarbejde. Men det inkluderer f. eks. også medarbejdere, som leder eller fører tilsyn med andre funktionærer. Derudover skal lønmodtageren arbejde gennemsnitlig mere end otte timer om ugen for at være ansat som funktionær,” siger hun.

Her sætter advokaten fra Advodan fokus på de punkter i funktionærloven, som mange arbejdsgivere går galt i byen med.

Før underskriften
Ansættes medarbejdere som funktionærer, skal det allerede inden ansættelseskontrakten underskrives overvejes, om man vil have mulighed for at benytte sig af den såkaldte 120-dages regel. Reglen betyder, at din arbejdsgiver kan afskedige dig med en måneds varsel efter 120 dages sygdom under visse betingelser. Men det gælder kun, hvis det er skrevet ind i ansættelseskontrakten på forhånd.

Løn under sygdom
Bliver den funktionær-ansatte syge, har vedkommende ret til at holde fri med fuld løn i perioden. Trækker sygdomsforløbet ud, kan det være en mulighed at bruge 120-dages reglen. I så fald skal du vide, at det gælder for 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Og samtidig skal opsigelsen ske umiddelbart efter den 120. sygedag, ellers kan reglen ikke anvendes.

Funktionær på barsel
Holder en funktionær-ansat barsel, har vedkommende ret til at vende tilbage til det samme job, som han eller hun forlod. Men som arbejdsgiver må du gerne lave mindre justeringer i opgaverne, hvis det kan begrundes driftsmæssigt. Sker der omvendt væsentlige ændringer, f. eks. at arbejdspladsen flytter til en ny by eller ændring i arbejdstiden, skal du varsle medarbejderen med det antal måneder, som hans eller hendes anciennitet kræver. Som  funktionær har du ret til halv løn under fravær på grund af graviditet samt under barsel. Det gælder, fra orloven begynder til 14 uger efter fødslen, medmindre I aftaler mere gunstige vilkår.

Husk opsigelsesvarsel
Hvis der opstår problemer, eller du bare ikke er den rette medarbejder, kan det blive nødvendigt med en opsigelse. Her er det vigtigt at nærlæse kontrakten. Hvis en medarbejder f. eks. har været ansat i fem år, skal vedkommende have fire måneders opsigelsesvarsel. Men opsigelsen skal ske inden for fem år og otte måneders ansættelse, ellers rammes det næste trin, hvor medarbejderen har ret til fem måneders varsel.

Fratrædelsesgodtgørelse
Opsiges en funktionær, som har været i virksomheden i 12 eller 17 år, har han eller hun ret til en godtgørelse på henholdsvis en eller tre måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden. Det gælder også, selvom funktionæren efterfølgende kontraopsiger sit ansættelsesforhold. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør det samme beløb pr. måned, som den senest udbetalte bruttoløn. Der beregnes ikke feriepenge af beløbet, hvorimod arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning skal medregnes. Bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse gør sig også gældende i tilfælde af uberettiget bortvisning.

Urimelig opsigelse
Opsiges  en funktionær, der har været ansat i virksomheden i mindst et år, og viser det sig, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal der betales godtgørelse til medarbejderen. Hvor stor en godtgørelse, der skal betales, afhænger af funktionærens anciennitet og andre omstændigheder.

Hvis funktionæren dør
Sker det ulykkelige, at en funktionær dør, mens han eller hun er ansat , så har boet ret til den sædvanlige løn- og feriegodtgørelse frem til dødsdagen. Derudover har funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år ret til en efterløn svarende til en, to eller tre måneders løn, alt efter om funktionæren ved sin død har været ansat i et, to eller tre år.

Tags

Anbefalede artikler