10 gode skatteråd ved juletid

Flere muligheder for reducere skatten, få 10 gode skatteråd her.

  Foto: Deloitte  

SKAT

Inden du om lidt siger farvel til 2015, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

Her 10 gode skatteråd fra Doris Erlandsen, partner i Deloitte.

1. Indbetal restskat og undgå renter og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2015, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

• Betal senest den 31. december 2015 det beløb, du har betalt for lidt i skat (dog senest sidste bankdag i året), og undgå helt at betale renter.

• Betal senest 1. juli 2016, og betal en dag-til-dag rente på 2,2 pct. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.

• Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2016, vil SKAT opkræve restskatte plus rente- og procenttillæg på 4,2 pct.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2015) til og med 19.000 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2017. Restskat over 19.000 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2016. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

2. Indbetal på pensioner

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

• Alderspension – Max. indbetaling uden fradragsret 28.600 kr.
• Ratepension – Max. fradrag for 51.700 kr., eksklusive arbejdsmarkedsbidrag
• Livrente – Fuld fradragsret

Obs: Hvis du ændrer din kapitalpension til en alderspension senest d. 31. december 2015, ’slipper’ du med en afgift på 37,3 pct. her og nu og sparer således 2,7 pct. i forhold til den normale afgift på 40 pct. ved udbetaling.

3. Tjek din forskudsopgørelse og betal ’rigtig’ skat i løbet af året

Alderspension:

Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 28.900 kr. (2016) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bil:

Kontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år.

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100 pct. af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2016. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil.

Aktieordninger:

Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Fradrag, som du selv skal indtaste:

Du bør kontrollere, at f.eks. fradrag for befordring, børnebidrag og rejseudgifter er medtaget korrekt på din forskudsopgørelse, ud fra det du selv forventer.

4. Kontroller din økonomi ved større ændringer

• Hvis din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde
• Hvis du går på pension eller skal på efterløn
• Hvis du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån
• Hvis du er blevet gift eller skilt
• Hvis du starter eller ophører med virksomhed
• Hvis du begynder eller slutter med at få SU

5. Giv penge til velgørenhed og få fradrag for donationer op til 15.000 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du trække fra i din skat. Du kan få fradrag for op til 15.000 kr. i 2015.

Hvis du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet, vil foreningen indberette dine bidrag til Skat.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

6. Giv gaver for op til 60.700 kr. i 2015 til dine nærmeste

Gaver til børn og børnebørn på under 60.700 kr. (21.200 kr. til svigerbørn) for 2015 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre kan give en gave op til 121.400 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Husk, at gaver også kan gives til ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

7. Invester i anparter og få fradrag i topskatten

Anpartsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet – også for andre end udbyderne vel at mærke. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal det gøres inden nytår, hvis du skal have glæde af fradragene allerede i indeværende skatteår.

Dog bør du altså være meget varsom, før du involverer dig i sådanne projekter. Hav altid din rådgiver med på råd, før du skriver under på en bindende aftale.

8. Sælg tabsgivende aktier og reducer skatten på dine udbytter

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt:

Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

Indbetaling på pensionsordning:

Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

• At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.
• Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
• Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15 pct.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 51.700 kr.

9. Se nærmere på din lønpakke og reducer skatten

For personalegoder, som er skattefri, eller som beskattes lempeligt/skematisk, kan det ofte betale sig at være omfattet af en aftale med lønomlægning, hvor man aftaler med sin arbejdsgiver, at udgiften helt eller delvist finansieres via en reduktion af bruttolønnen.

Som eksempel på personalegoder, der er skattefri, kan nævnes:

• Bus- og togkort, hvis du ikke tager et befordringsfradrag (for samme strækning) på selvangivelsen
• Uddannelse og kurser
• Parkering ved arbejdsstedet
• Arbejdsrelaterede sundhedsydelser

Værdi af fri telefon og internet kan også omfattes, men medfører en beskatning på 2.700 kr. i 2016 (2.600 kr. for 2015).

10. Udnyt håndværkerfradraget og reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året (inkl. moms) for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest d. 31. december 2015. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 30.000 kr.

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 10.400 kr. (skattefrit) i 2015 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du vil kunne få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt, og en erklæring er udfyldt.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.

Tags

Anbefalede artikler