Sidste chance for indbetaling på 30%-ordningen

Inden længe er 2014 passeret. Det samme er muligheden for at benytte den populære 30%-ordning for selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med indbetaling på ratepension.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Det kan være en god idé at få gennemgået din pensionsopsparing inden nytår og overveje muligheden for at benytte ordningen, før det er for sent. Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her et overblik over 30%-ordningen.

Ratepension kontra livsvarig livrente
Ved udgangen af 2014 ophører muligheden for at benytte 30%-ordningen, der indtil nu har gjort det muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at indbetale op til 30% af deres virksomheds overskud på deres ratepension med fuldt fradrag. Fra 2015 vil du som selvstændigt erhvervsdrivende være omfattet af maksimumsgrænsen på 51.700 kr., og du vil således kun kunne indbetale op til 51.700 kr. på din ratepension med fuldt fradrag. 30%-ordningen kan herefter kun benyttes ved indbetaling på en livsvarig livrente.

Selvom der er ligheder mellem en ratepension og en livsvarig livrente, så er der også væsentlige forskelle. En ratepension er en opsparet formue, der udbetales over en bestemt periode og består til efterladte i forbindelse med indbetalerens død. En livsvarig livrente er derimod en livsbetinget forsikring, der udbetales så længe, indbetaleren lever, og den bortfalder dermed som udgangspunkt ved indbetalerens død. Der er således større handlefrihed forbundet med en ratepension end ved en livsvarig livsrente - også for indbetalerens efterladte.

Pension eller opsparing i virksomheden
Selvstændigt erhvervsdrivende har tit afvekslende indtjening og skal samtidig selv sørge for at indbetale på en pensionsordning. Dette er medvirkende til, at mange i stedet opbygger en opsparing i deres virksomhed ved at lade eventuelle overskud stå i virksomheden, hvor pengene kan være til gavn i driften. Dette er dog en usikker løsning, da du aldrig ved, hvor meget af denne opsparing, der er til rådighed, når det bliver aktuelt. Samtidig er denne type opsparing ikke sikret mod kreditorer, hvis virksomheden skulle gå konkurs. Derfor bør opsparing i virksomheden suppleres med indbetalinger på en pensionsordning.

30% ordningen kort fortalt
Maksimumgrænsen for, hvor meget du må indbetale på din ratepension med fuldt fradrag er løbende blevet sat ned. Maksimumgrænsen er i 2014 på 50.900 kr., men den stiger i 2015 til 51.700 kr. Selvstændigt erhvervsdrivende har imidlertid hidtil haft mulighed for at benytte sig af en særordning, nemlig 30%-ordningen, der kort fortalt betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende med fuldt fradrag har kunnet indbetale op til 30% af deres virksomheds overskud på en ratepension, uanset den ellers fastsatte maksimumsgrænse. Samtidig er indbetalinger gennem ordningen sikret mod kreditorer, hvis virksomheden skulle gå konkurs. Dette har gjort 30%-ordningen til en attraktiv ordning, der i øvrigt kan benyttes i alle former for erhvervsmæssig virksomhed, der ikke drives i selskabsform.

Intet krav om indbetaling
Den selvstændigt erhvervsdrivende kan fra år til år vurdere, om der skal ske indbetaling eller ej. Der er således ikke krav om indbetaling eller minimumsindbetaling. Maksimumindbetalingen er som beskrevet 30% af virksomhedens overskud. Modsat kan der ikke ske indbetaling, når virksomheden giver underskud.

Sådan beregnes overskuddet
Grundlaget for beregningen af de 30% er et reguleret overskud, der er virksomhedens skattemæssige overskud, men før renteindtægter og -udgifter, kursgevinster og kurstab samt ekstraordinære indkomster.


Eksempel

___________

Skattemæssigt overskud: 1.750.000 kr.

+ renteudgifter: 50.000 kr.

- renteindtægter: 2.500 kr.

+ kurstab: 5.000 kr.

- kursgevinst: 2.500 kr.

- Ekstraordinær indkomst: 800.000 kr.
___________

Reguleret overskud 1.000.000

30% maksimumindbetaling 300.000
___________


Hvis du vil nå at indbetale på din ratepension efter 30%-ordningen, skal du indbetale senest 31. december 2014 via din bank eller pensionsselskab. Da årets resultat dermed ikke er kendt, kan det maksimale indbetalingsbeløb baseres på et estimat af årets resultat, eksempelvis ud fra foreløbige eller budgetterede tal. Hvis det herefter viser sig, at det indbetalte beløb overstiger det maksimale indbetalingsbeløb efter det realiserede resultat, vil dette kunne hæves igen uden skattemæssige konsekvenser.

 

Tags

Anbefalede artikler