Pensionsselskaber satser på alternative investeringer

I jagten på afkast går selskaberne nu efter at investere i kapitalfonde, jordbrug og infrastruktur. Det nye fokus kræver særlige kompetencer.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Siden starten af 2013 er flere og flere pensionsselskaber begyndt at omlægge en del af deres investeringsportefølje fra ”traditionelle” investeringer til ”alternative” investeringer. Det har Finanstilsynet observeret. Her mener man, at omlægningen blandt andet skyldes det lave renteniveau både herhjemme og i Eurozonen samt udsigten til, at tendensen vil fortsætte et stykke tid endnu. Det udfordrer selskaberne i forhold til at skabe et ordentligt afkast til kunderne.

Alternative investeringer dækker eksempelvis over investering i kapitalfonde, jordbrug, infrastruktur og hedgefonde. Generelt er denne type investeringer kendetegnet ved, at markedet som disse aktiver handles på, ikke er dybt, likvidt og transparent sammenlignet med markedet for traditionelle investeringer. Den løbende værdiansættelse er derfor vanskelig og potentielt forbundet med stor usikkerhed, da værdiansættelsen ikke kan tage udgangspunkt i observerede markedspriser.

Et andet karakteristika ved de alternative investeringer er, at de i større grad har en længere tidshorisont. Derfor konkluderer Finanstilsynet også, at denne type investeringer er forbundet med en anden og ofte højere risiko, end traditionelle investeringsformer.

”De alternative investeringer er en ny risikotype, og derfor er det naturligt, at vi er ekstra opmærksomme på, at selskaberne er ordentligt klædt på. De alternative investeringsformer er mere komplicerede, derfor holder vi nøje øje med udviklingen. Men som udgangspunkt har vi en forventning om, at selskaberne har de fornødne kompetencer,” siger Morten Harpøth Johansen, vicekontorchef i Finanstilsynet.

Alternative veje til afkast

Selvom der i 2014 blev investeret for 50 pct. mere i alternative investeringer, så fylder den alternative pulje stadig kun gennemsnitligt 7 pct. af et selskabs samlede investeringsaktiver. Til sammenligning udgjorde obligationer sidste år 64,2 pct. af de samlede investeringsaktiver. Ikke desto mindre konkluderer Finanstilsynet i rapporten, at obligationsposten udgør en fortsat mindre del af investeringsporteføljen, da de lave renter tvinger selskaberne ud i alternative investeringer i jagten på det høje afkast. Hvis selskabet ikke selv har de nødvendige kompetencer i huset til at foretage alternative investeringer, kan de vælge at købe sig til det.

"Pensionsselskaberne køber ofte deres alternative investeringer gennem andre eksterne fonde, men nogle gør det også direkte. Der må man formode, at de ansætter eller køber assistance udefra, så man ikke katser sig ud i nye investeringsområder uden den fornødne ekspertise," siger Hans Peter Christensen, direktør i det finansielle rådgivningsfirmaet Uvildige.dk

Finanstilsynet har med virkning fra 3. kvartal 2014 igangsat en kvartalsmæssig indrapportering af selskabernes samlede investeringer i alternativer indenfor investeringskategorierne Kapitalfonde, Kredit, Infrastruktur, Jordbrug og Hedgefonde.

Tags

Anbefalede artikler