Pension - klagemuligheder

Du har en række muligheder for at klage, hvis du er tilfreds med den behandling, du har fået af din bank, dit pensionsselskab eller en tredje instans.

PENSION

Her kan du se nogle af de tilfælde, hvor det kan være relevant at klage – og du kan også se, hvem du skal stile din klage til.

De Sociale Nævn

Du har måske søgt boligydelse og fået afslag, men kan ikke se det rimelige i afslaget. I så fald kan du kontakte det sociale nævn i dit amt eller din region. De behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunen og amtet om for eksempel boligydelse. I hvert amt er der nedsat et socialt nævn, hvor statsamtmanden er formand for nævnet. Nævnet består i øvrigt af fem medlemmer.

Den Sociale Ankestyrelse

Den Sociale Ankestyrelse er sidste led i din adgang til at klage over en afgørelse truffet af de offentlige myndigheder.

Den Sociale Ankestyrelse
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Telefon: 3341 1200
Ekspeditionstid: Mandag til fredag kl. 9.00-15.00

Er du utilfreds med ankestyrelsens afgørelse af din sag, kan du føre sagen videre ved domstolene.
Ankestyrelsens hjemmeside
Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside

Finanstilsynet

Måske mener du ikke, at dit pensionsselskab har forvaltet dine penge sådan, som I har aftalt. Eller måske har du tegnet en forsikring mod kritisk sygdom, som efterfølgende ikke lever op til dine forventninger. Så har du mulighed for at klage til Finanstilsynet.

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C
Telefon: 3355 8282
Finanstilsynets hjemmeside

Pengeinstitutankenævnet

Ønsker du som privatkunde at klage over dit pengeinstitut, skal du klage til Pengeinstitutankenævnet. Inden du klager, skal du have kontaktet dit pengeinstitut i et forsøg på at opnå en tilfredsstillende ordning. Ankenævnets behandling af sagen er betinget af, at sagen vedrører et spørgsmål af økonomisk betydning, og at du betaler et klagegebyr på 150 kroner.

Pengeinstitutankenævnet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C
Telefon: 3355 8282
Finanstilsynets hjemmeside

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Vil du klage over din investeringsforening, skal det ske ved Ankenævnet for Investeringsforeninger. Inden du henvender dig til ankenævnet, skal du have kontaktet din investeringsforening i et forsøg på at opnå en tilfredsstillende ordning. Ankenævnets behandling af sagen er betinget af, at sagen vedrører et spørgsmål af økonomisk betydning, og at du betaler et klagegebyr på 100 kroner.

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C
Telefon: 3355 8282
Finanstilsynets hjemmeside

Erhvervsankenævnet

I Erhvervsankenævnet kan du klage over afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen og Rejsegarantifonden. Ankenævnets kendelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsankenævnet er et uafhængigt organ. Nævnets sekretariat er placeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Adressen er:

Erhvervsankenævnet
Kampmannsgade 1
Postboks 2000
1780 København V
Telefon: 3330 7622
Erhvervsankenævnets hjemmeside

Tags

Anbefalede artikler