Nye skatteregler for obligationer

Ny beskatning af kursgevinster på obligationer betyder, at private investorer fremover skal interessere sig for andre typer obligationer.

PENSION

Fra og med den 27. januar beskattes realiseret kursgevinst/tab på obligationer som kapitalindkomst. Dermed ophæves den hidtidige opdeling i blå- og sortstemplede obligationer, hvor kursgevinster fra blåstemplede obligationer har været skattefri.

De blåstemplede obligationer var obligationer med en pålydende rente, der ved udstedelsen mindst svarede til den såkaldte mindsterente. De nye regler rammer alene obligationer købt efter den 27. januar i år. Blåstemplede obligationer købt før denne skæringsdato er stadig fritaget for skat af kursgevinsten.

For at kompensere for den øgede beskatning, som disse nye regler medfører, sænkes den højeste skattesats gradvist for positiv kapitalindkomst over de kommende fem år fra 51,5 til 42 procent. Dermed bliver kapitalindkomst skattemæssigt ligestillet med den højeste maginalskal for aktieindkomst. Der indføres samtidig en bagatelgrænse, der betyder, at hvis årets nettogevinster/ tab er mindre end 2.000 kroner, er gevinsten ikke skattepligtig – og tabet ikke fradragsberettiget.

TRE GODE RÅD

Private investorer skal fremover interessere sig for helt andre obligationer og holde styr på kursgevinsterne og lave et særskilt regnskab. Vi bringer i næste nummer en analyse af de nye regler med en lang række anbefalinger.

Her er foreløbig tre hovedpointer:

  • Køb obligationer med en kurs så tæt på 100 som muligt. Dermed minimerer du den skattepligtige kursgevinst.
  • Variabelt forrentede obligationer er pludselig blevet attraktive til placering af frie midler.
  • Køb langtløbende lavkuponobligationer, der indfries i sin helhed ved udløb. Derved skubbes skatten længst muligt.

 

Tags

Anbefalede artikler