Kun store pensionsselskaber satser alternativt

De store pensionskæmper maksimerer kundernes afkast med anderledes investeringer som skovbrug.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Flere og flere pensionsselskaber omlægger en del af deres investeringsportefølje fra ”traditionelle” investeringer til ”alternative” investeringer. Det skriver Finanstilsynet i deres nye rapport om markedsudviklingen for bl.a. pensionsselskaberne. Grunden, til at selskaberne i højere grad jagter afkast på de alternative investeringsmarker, skyldes ifølge Finanstilsynet det nuværende lave renteniveau i både Danmark og Eurozonen samt udsigten til, at dette kan blive af længerevarende karakter. Det stiller nemlig i stigende grad de danske selskaber over for udfordringer med at sikre et godt afkast til deres kunder.

Myndigheden har gennem flere år holdt øje med tendensen, og i løbet af 2014 igangsatte Finanstilsynet en kvartalsmæssig indrapportering af selskabernes samlede investeringer i alternativer indenfor fem kategorier: Kapitalfonde, kredit, infrastruktur, jordbrug og hedgefonde.

Pensionsselskaberne investerer i dag 50 pct. mere i alternative investeringer, end for to år siden. Målt som andel i forhold til den samlede balance udgjorde de alternative investeringer 8,6 procent i 2014, mens de i 2012 udgjorde 7 pct.

Set i forhold til selskabernes balance er der dog stor variation mellem det selskab, der har den største andel af alternative investeringer og de selskaber, der har begrænsede eller ingen alternative investeringer.

Pensionskæmper med alternative kompetencer

Rapporten fra Finanstilsynet fastslår, at kun 2 ud af 23 selskaber ikke har alternative investeringer, mens et enkelt selskab har placeret hele 16 pct. af balancen i alternative investeringer. Finanstilsynet konkluderer i deres rapport, at mindre selskaber ikke giver sig i kast med alternative investeringer i så stort et omfang som store selskaber, selvom der er enkelte undtagelser. Det skyldes i høj grad de øgede kompetencer, det kræver, og de omkostninger, der er ved at forfølge en alternativ investeringsstrategi.

Hos Danmarks tredjestørste pensionsselskab, Nordea Liv & Pension, er 12 procent af de samlede investeringsaktiver placeret indenfor de alternative kategorier. Selskabet har mere end 15 års erfaring med investering i Alternativer og oplyser, at deres andel af alternative investeringer har været forholdvis konstant de sidste 5 år.

Pensionsselskabet har valgt en tilgang med stor risikospredning i form af investeringer i en bred vifte af eksterne fonde inden for blandt andet kapitalfonde, skovbrug, infrastruktur og kredit. Når Nordea investerer i Alternativer, sker det både med intern og ekstern hjælp fra specialister.

”Vi lægger et stort arbejde i udvælgelsesprocessen af eksterne fonde, og det er ikke unormalt, at en potentiel manager bliver fulgt igennem flere år, før der investeres. Vi har også et specialistteam, der udelukkende arbejder med Alternativer. Medarbejderne er specialiserede inden for de forskellige kategorier, og vi anvender samtidig eksterne rådgivere i de tilfælde, hvor det vurderes relevant,” siger investeringsdirektør Anders Schelde.

Alternative veje til afkast

Hos Danica Pension, det andetstørste pensionsselskab herhjemme, udgør alternative investeringer godt 7 pct. af selskabets samlede aktiver. Danica har løbende øget deres fokus på alternative investeringer og forventer, at denne aktivgruppe kommer til at fylde mere over de kommende år.

”Vi er overbevist om, at disse aktiver både kan bidrage med en diversificering af den samlede portefølje og samtidig give et attraktivt risikojusteret afkast. Alternative investeringer kræver typisk en længere tidshorisont, end traditionelle investeringer, hvilket passer godt til pensionskasser, da mange pensionskunder har en lang investeringshorisont,” siger Jens Christian Nielsen, cheføkonom i Danica Pension.

Danica foretager deres alternative investeringer gennem eksterne fonde og direkte investeringer. Ligesom Nordea Liv & Pension har Danica opbygget et internt team af investeringsspecialister, og har derudover eksterne samarbejder med udvalgte partnere, som har særkompetencer indenfor områder som infrastruktur, hedgefonde, forretningsanalyse, skat og jura.

I sidste ende handler det om afkastet, og som udviklingen er nu, ser flere af de største pensionsselskaber altså gode muligheder i at styrke deres investeringer i Alternativer.

Fremadrettet forventer vi at øge andelen af infrastrukturinvesteringer samt investeringer i kredit, da vi mener, at vi kan opnå et attraktivt merafkast i forhold til tilsvarende børsnoterede aktiver,” siger Anders Schelde, investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension.

Tags

Anbefalede artikler