Beregn din pension

Hvor meget får du udbetalt om måneden, når du bliver pensionist? Med Penge & Privatøkonomis gratis pensions-beregner kan du selv regne svaret ud.

PENSION

 

Vores pensions-beregner giver et overblik over, hvor meget en person vil få udbetalt hver måned som pensionist. Resultatet skal betragtes som et groft estimat.

Herunder gennemgår vi samtlige punkter i beregneren, der kan hentes herunder som regneark. Alle tal er i nutidskroner, der udtrykker aktuel købekraft.

Hent Pensionsberegner her

Tallene i boksen herunder er for vores modelperson Hans Hansen, der er gift og 50 år gammel. Han ønsker først at gå på pension som 65-årig, og han forventer at leve indtil det fyldte 85. år. Derfor har han valgt at nedspare sin pension over 20 år fra det 65. år. Hans Hansen ræsonnerer, at skulle han leve længere, så har han stadig mulighed for at tære på sine frie midler efter salget af en ejerbolig.

Pensionsberegner - eksempel “Hans Hansen”

Se forklaring i boks under eksemplet.

 

Offentlige pensioner

ATP: Har du betalt fuldt bidrag til ATP siden 1964 og begynder at modtage ATP i 2010, modtager du en livsvarig årlig ydelse på cirka 27.300 kroner. Vi sjusser os for Hans Hansen frem til et beløb på 2/3 af maksimum.

Folkepension: Grundbeløbet udgør 65.376 kroner, som udbetales til stort set alle pensionister.

Pensionstillægget: Afhænger af husstandsindkomst. Vi vurderer, at Hans Hansen blot vil få tildelt 11.000 kroner ud af de maksimale 67.896 kroner på grund af hans private pensioner.

Private pensioner

LD: Et opslag på www.ld.dk viser, at Hansen har 50.000 kroner hos LD. Livsvarige pensioner: Af pensionsselskabet får Hans Hansen oplyst, at den aktuelle værdi af hans livrenter udgør 330.000 kroner.

Ratepensioner: Af opgørelser fra bank og pensionsselskab fremgår det, at værdien af hans ratepensioner udgør 350.000 kroner.

Kapitalpensioner: På samme vis fremgår det, at værdien af hans kapitalpensioner udgør 650.000 kroner.

Restindbetaling: Hver måned indbetaler Hans Hansen 5.000 kroner på sin pensionsordning. Da han vil indbetale de næste 15 år indtil hans 65. år, giver det i alt 900.000 kroner.

Indbetalt i alt ved de 65 år: Eksklusiv renter udgør værdien på pensionstidspunktet 2.280.000 kroner.

Realafkast under opsparing: En realrente på 2 procent i 15 år indtil pensionstidspunktet giver i runde tal et afkast på 30 procent svarende til 684.000 kroner.

Realafkast under nedsparing: Vi sjusser os frem til realafkast under nedsparingen på 1 procent i 20 år, hvilket giver en rentetilskrivning på 20 procent af det indbetalte beløb på 2.280.000 kroner samt af realafkastet under opsparing på 684.000 kroner. Da formuen nedspares med lige store beløb hvert år, opnås rentetilskrivningen rundt regnet på halvdelen af formuen, hvilket giver i alt 296.400 kroner.

Samlet pensionsopsparing: Det samlede beløb til udbetaling udgør dermed 3.260.400 kroner, som divideres med det antal år, Hans Hansen forventer at leve som pensionist, her 20 år.

Frie midler

Frie midler: Hans Hansen regner med at sælge huset og bruge 1 million kroner af provenuet som supplement. Det giver et årligt beløb på 50.000 kroner.

Samlet udbetaling

Samlet: Efter skat vil Hans Hansen få udbetalt 230.181 kroner årligt, svarende til 19.181 kroner om måneden.


Forudsætninger

Realafkast: Efter fradrag af inflation og skat er afkastet sat til 2 procent under opsparingsforløbet og 1 procent under nedsparingsforløbet på grund af behovet for lavere risiko der.

År med opsparing: Da modelpersonen er 50 år, er opsparingsperioden sat til 15 år.

År med nedsparing: Med en forventet levealder på cirka 85 år er perioden sat til 20 år.

Indbetaling: Månedlig pensionsindbetaling udgør 5.000 kroner.

Skattetræk: Inklusiv værdi af personfradrag er skatteprocenten sat til 30.

[emediate]

Tags

Anbefalede artikler