Scor kassen på aktier i sparekassen

Flere danske sparekasser er ved at omdanne sig til aktieselskaber, og det giver dig virkelig god mulighed for gevinster, mens risikoen er minimal.

INVESTERING

‘Side 1: Scor kassen på aktier i sparekassen’

AKTIEGEVINST: Se dine penge blive fordoblet på én dag – næsten uden risiko. Den mulighed ligger åben for garanterne i landets sparekasser.

 

Sidste år blev to sparekasser omdannet til aktieselskaber og noteret. Det gav meget store aktie gevinster til de tidligere garanter, som via ombytning af garantindskud til aktier kunne se kursen blive fordoblet på meget kort tid.

 

I år planlægger endnu to sparekasser at omdanne sig til aktieselskaber og efterfølgende blive noteret på børsen, og her er der en klar mulighed for at score hurtige gevinster uden ret meget risiko. Den første sparekasse, der bliver omdannet, er den ambitiøse og vækstorienterede, vestsjællandske sparekasse, sparTrelleborg, der bliver noteret på børsen i begyndelsen af juni.

 

Og ifølge de aktuelle planer følger Lollands Sparekasse efter til oktober ved også at blive noteret på børsen. Gevinsterne for garanterne ved disse omdannelser og noteringer kan nemt blive på op imod 100 procent. Det viser de tidligere erfaringer.

 

Givtig model

 

Når sparekasser omdanner sig til aktieselskaber, sker det i korte træk ved, at sparekassens værdier overføres til et aktieselskab mod, at garanternes indskud ombyttes til aktier i et fastsat forhold.

 

Værdierne opgøres som udgangspunkt til indre værdi. Det betyder, at garantindskuddene ombyttes til aktier til en kurs, der er tæt på den indre værdi.

 

Det er denne fordelagtige ombytning, der åbner op for en kortsigtet gevinst for de nyslåede sparekasseaktionærer, da de små og mellemstore banker på børsen handles til mindst det dobbelte af den indre værdi. Dermed er der lagt op til en stort set risikofri kursfest for de tidligere garanter, når aktierne noteres og handles på børsen.

 

Dog skal skattemyndighederne godkende værdiansættelsen og ombytningskursen, idet kursen ikke må være så lav, at ombytningen har karakter af gave.

 

Men med udgangspunkt i de to omdannelser, der skete i 2006, kan det altså konkluderes, at det holder sig inden for rammerne af det tilladte, når garanterne får tilbudt at købe aktier til en kurs svarende til den indre værdi plus omkostninger.

 

Næsten uden risiko

 

Er du garant i en sparekasse, indgår din indskudte garantkapital som en del af sparekassens kapitalgrundlag, det vil sige egenkapital. Det betyder, at pengene ikke er beskyttet af indskydergarantien og kan tabes i tilfælde af konkurs.

 

Garantindskuddet forrentes som regel til en rente på typisk 2-4 procent, og der knytter sig desuden en række kundefordele til det at være garant, ligesom man kender det fra bankernes aktionærordninger.

 

Hvis man indsætter penge på en garantkonto for at score en gevinst, når en given sparekasse omdannes til børsnoteret aktieselskab, så er risikoen for at få et negativt afkast nærmest blot teoretisk.

 

Hvis ikke sparekassen omdanner sig, så får man bare en fornuftig forrentning af den kapital, som man har indskudt.

 

Hvis den omdanner sig, så vil der som hovedregel vanke en god gevinst, da sparekassen vil være omhyggelig med at fastsætte en kurs, der af garanterne vil blive opfattet som fordelagtig, da de jo skal ombytte et forsigtigt indlånsindskud til en mere usikker aktie-investering.

 

Dertil kommer, at der forlanges en stor spredning af nye aktionærer, samt at bestyrelse og ledelse lægger stor vægt på, at omdannelsen opleves af lokalsamfundet som en stor succes. Det bidrager til, at garanterne bliver tilbudt at købe aktier for deres garantindskud til en meget fordelagtig kurs.

 

Den eneste reelle risiko er, hvis sparekassen går konkurs, eller hvis aktiemar kedet i ugerne mellem kursfastsættelsen og noteringen kommer ud for meget store kursskred.

‘Side 2: Scor kassen på aktier i sparekassen’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display