Sådan læser du et årsregnskab

Vil du ikke nøjes med at kigge i avisernes kurslister, kan du stikke flere spadestik dybere ved selv at læse selskabets årsregnskab igennem.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Du finder de børsnoterede selskabers regnskaber på deres egne hjemmesider.

Årsregnskabet består af to dele: Beretning og regnskab. Beretningen beskriver årets udvikling i virksomheden og levere et bud på, hvad fremtiden vil bringe. Regnskabet er sammensat af resultatopgørelse, balance og en opgørelse over selskabets pengestrømme.

Resultatopgørelsen fortæller om indtægter og udgifter i det seneste regnskabsår, mens balancen fortæller om selskabets værdier og selskabets gældsposter. Pengestrømsopgørelsen viser, hvor mange penge selskabet reelt har i sin pengekasse.

Her får du en introduktion til de vigtigste poster i årsregnskabet.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er selskabets opgørelse over indtægter og udgifter. Ved at se på bruttoresultatet (også kaldet dækningsbidraget) kan du se, hvad der er tilbage af selskabets omsætning, når de variable omkostninger (også kaldet produktionsomkostninger) er trukket fra.

Det er dog vigtigt at se længere ned ad listen af omkostninger. Det primære resultat (også kaldet ebit – Earnings Before Interest and Taxes) er et interessant resultat, der viser overskud inden renter og skat. Det primære driftsresultat giver et indtryk af, hvor godt styr selskabet har på sine udgifter til forskning, distribution og administration.

Det ordinære resultat er overskuddet før skat. I forhold til det primære resultat er her fratrukket renteudgifter og tillagt renteindtægter. Udgifterne kan skyldes renter på lån til køb af eksempelvis maskiner, mens indtægter kan skyldes afkast på værdipapirer, som selskabet har valgt at placere noget af sin likvide formue i.

Koncernresultatet er bundlinjen i selskabets årsregnskab – altså overskuddet. Det er vigtigt at se på, om overskuddet har udviklet sig i en positiv retning i de seneste fem år – eller om selskabet har haft problemer med at skabe bedre resultater år efter år.

Balancen
Balancen er et øjebliksbillede af selskabets finansielle situation, den dag årsregnskabet bliver udarbejdet. Balancen viser sammenhængen mellem aktiverne – maskiner, varelager, pengebeholdning – og passiverne – egenkapital, gæld, skat.

Aktiver
Aktiverne er selskabets værdier og er opdelt i to grupper: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiverne består af de værdier, der ikke let kan omsættes til penge, hvis selskabet skulle få brug for rede penge. Det er eksempelvis selskabets bygninger, maskiner og inventar. Goodwill er også et anlægsaktiv. Goodwill er ikke-fysiske aktiver. Det er eksempelvis selskabets varemærke, der måske er kendt af enhver og derfor mange penge værd, fordi det skaber genkendelse og har en værdi for forbrugeren.

Omsætningsaktiverne består af de værdier, der let kan omsættes til kontanter. Det er eksempelvis kassebeholdningen, varelageret, tilgodehavender hos kunder, der endnu ikke har betalt for leverede varer, og værdipapirer.

Når du kigger på aktiverne skal du især holde øje med varebeholdningen og tilgodehavenderne. Varebeholdning må helst ikke stige mere end omsætningen, da det kan være et tegn på, at selskabet har svært ved at styre produktionen. Tilgodehavenderne skal heller ikke stige radikalt fra det ene år til det andet, men det er ikke i sig selv et problem at have penge til gode hos sine kunder. En lang kredittid kan være det, der får kunden til at placere store ordrer hos selskabet, men omvendt er der en vis risiko for, at selskabet ikke får sine penge.

Tags

Anbefalede artikler