Få merafkast fra obligationer i emerging markets

Obligationer fra emerging markets giver investorer et spændende alternativ til den historisk lave rente på sikre statsobligationer, vurderer Danske Invest. Læs her, hvad der kendetegner obligationsklassen.

INVESTERING

Det historisk lave renteniveau på sikre statsobligationer fra vores breddegrader får stadig flere investorer til at vende opmærksomheden mod de nye vækstmarkeder i søgen efter attraktive afkast. Som investor kan du her hente obligationsafkast, der forventeligt vil ligge 3-4 procentpoint over klassiske nordiske statsobligationer. Til gengæld kan obligationerne opleve væsentlig større kursudsving i perioder med urolige finansmarkeder, således at du som investorer generelt påtager dig en større risiko.

Du kan genkende vækstmarkederne - også betegnet emerging markets - på, at landene oplever høje økonomiske vækstrater, mens indkomsten pr. indbygger er lav. Det kan fx være lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, de såkaldte BRIK-lande.

Som vi kender det fra Norden og Europa, er der i vækstmarkederne både stater og virksomheder, der udsteder obligationer for at finansiere sig. Når du investerer i en sådan obligation, er du dermed reelt med til at låne penge til udstederen af obligationen, men får til gengæld en løbende rente på obligationen samt en potentiel kursgevinst.

Overraskende solide stater Afkastpotentialet i en emerging market-obligation afhænger blandt andet af de økonomiske udsigter og den aktuelle gældsætning i det pågældende land eller den pågældende virksomhed. Men når det gælder stater i emerging markets, er de rent faktisk generelt i en bedre økonomisk forfatning end mange vestlige lande.

”Den gennemsnitlige statsgæld i de udviklede markeder er over 100 procent af bruttonationalproduktet, mens den ligger omkring 40 procent i emerging markets, så emerging markets-landene er som udgangspunkt bedre i stand til at honorere deres gæld,” siger Bent Elvin Lystbæk, porteføljerådgiver for fonden Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency. der investerer i stats- og virksomhedsobligationer fordelt på over 70 emerging markets-lande.

Nogle investorer er nervøse for at investere i emerging markets, hvilket ofte bunder i erfaringerne fra kriserne i 1980’erne og 1990’erne, men politisk og økonomisk er der sket utroligt meget siden.

”Da den globale finanskrise slog igennem i 2008, var emerging markets i stand til hurtigt at komme gennem krisen, fordi landene kunne tillade sig at føre en ekspansiv penge- og finanspolitik. Det var ikke muligt for 15 år siden,” fortæller Bent Elvin Lystbæk.

Hav styr på valutarisikoen Obligationer i emerging markets bliver udstedt i enten lokal eller hård valuta, hvor sidstnævnte dækker over ”sikre”, likvide valutaer fra den vestlige verden som dollar, euro, pund eller yen.

Medmindre valutakursrisikoen afdækkes, vil både obligationer i lokal og hård valuta være forbundet med en valutarisiko for dig som investor. Falder kursen på den valuta, en obligation er udstedt i, bliver obligationen mindre værd i din egen valuta, og dermed kan valutaudsving få stor betydning for dit samlede afkast.

Investerer du i emerging market-obligationer via en fond, skal du derfor altid være opmærksom på, om fonden afdækker valutarisikoen. Danske Invest afdækker typisk valutarisikoen i fonde i hård valuta, men ikke i lokal valuta.

Tags

Anbefalede artikler