De nye regler for aktieskat

De nye aktieskatregler får stor betydning for de fleste investorer. Vi gennemgår dem punkt for punkt.

INVESTERING

Tidligere var to regler afgørende for skatten på aktier for private investorer. Dels om man havde ejet aktierne i over tre år, dels om værdien af den samlede beholdning var over den såkaldte 100.000-kroners grænse, som i 2005 er 136.600 kroner. Med den nye aktiebeskatningslov fjernes begge regler.

Hvor aktiegevinster tidligere blev beskattet som kapitalindkomst med op til 59% i skat ved en ejertid på under tre år, og aktieindkomst med op til 43% i skat ved en ejertid på over tre år, beskattes alle gevinster fremover som aktieindkomst med maks. 43% – og kun 28% for de første 43.300 kroner af gevinsten (for 2005).

Overgangsreglerne

De aktier, man ejer ved årsskiftet 2005/2006, og som har været ejet i mindre end tre år, beskattes ved salg som kapitalindkomst, såfremt det giver en lavere skattesats end ved aktieindkomst. Det er som hovedregel ikke tilfældet, men der er flere undtagelser:

* For personer med negativ kapitalindkomst og en høj aktieindkomst betyder de nye regler, at gevinster fremover beskattes med 43% i stedet for ca. 33%. Men som overgangsregel kan altså vælges den lave skattesats.

* For personer med positiv kapitalindkomst, som ikke betaler mellem- eller topskat af kapitalindkomsten, kan de nye regler give en forhøjelse af skatten af gevinster fra ca. 38,8% til 43%. Også her kan anvendes den laveste sats.

Den anden overgangsregel går ud på, at hvis værdien af ens samlede beholdning af børsnoterede aktier (og investeringsbeviser) ved årsskiftet 2005/2006 er under 136.600 kroner, så vil kursgevinsten fremover være skattefri, når man har ejet dem i 3 år.

Sådan behandles tab fremover

FOR UNOTEREDE AKTIER Tab på unoterede aktier kan fradrages i aktieindkomst fra andre aktier.

Hvis der opstår en negativ aktieindkomst som følge af dette fradrag, fordi tabet fra de unoterede aktier er større end gevinsten fra andre aktier, vil den negative aktieindkomst kunne fradrages i anden indkomst med en skatteværdi på 28/43%. Her er der altså tale om en forbedring af mulighederne for fradrag i forhold til tidligere.

FOR BØRSNOTEREDE AKTIER Tab vil fremover kunne modregnes i fortjenester, udbytter og udbyttebeskattede afståelsessummer vedrørende børsnoterede aktier. Dette gælder uanset ejertiden, og overskydende tab kan fremføres i al fremtid til modregning i fremtidige gevinster.

Dette gælder også tab, der er opstået i 2005 og i tidligere år. Dog kan tab opstået i 2000 og 2001 kun modregnes frem til hhv. 2005 og 2006, og tab fra før 2000 kan ikke modregnes længere.

Skemaet giver en samlet oversigt over de nye skatteregler for private investorers handel med aktier for frie midler. De nye regler træder i kraft fra og med 2006. Skat af gevinster og tab på investeringsbeviser i investeringsforeninger er ikke medtaget i nedenstående skema.

  Gevinster Tab

Børsnoterede aktier  IndkomsttypeGevinster er altid skattepligtige som aktieindkomst.Tab kan kun modregnes i gevinst på børsnoterede aktier (ikke længere i unoterede aktier, hvilket er en stramning af reglerne). Tab vil også kunne modregnes i udbytter m.v. fra børsnoterede selskaber.SkattesatserBeskattes med 28% for beløb op til 43.300 kr. og med 43% for beløb derover (2005). For ægtefæller er grænsen 86.600 kroner. Metode til beregning af skatBeskattes efter gennemsnitsmetoden uanset ejertid. Overgangsregler for aktier, som man ejer ved årsskiftet 2005/2006Ved salg før tre års ejertid kan gevinster valgfrit beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst, hvis dette er muligt efter nugældende regler. Overgangsregler ved en samlet beholdning af aktier under 136.600 kroner ved årsskiftet 2005/2006Børsnoterede aktiebeholdninger på under 136.600 kr. pr. 31. december 2005 er skattefrie i al fremtid, hvis aktierne sælges efter tre års ejertid, uanset værdiens størrelse efter 31. december 2005. Bundgrænsen for ægtefæller, der har været gift i hele 2005, er 273.100 kr. for ægtefællerne tilsammen.Tab på disse aktiebeholdninger kan ikke fratrækkes.

Unoterede aktier    
Indkomsttype Gevinster er altid skattepligtige som aktieindkomst. Tab kan modregnes i aktieindkomst fra såvel børsnoterede som unoterede aktier og kan desuden modregnes i anden indkomst uanset ejertid.
Skattesatser Beskattes med 28% for beløb op til 43.300 kr. og med 43% for beløb derover (2005). For ægtefæller er grænsen 86.600 kroner.  
Metode til beregning af skat Beskattes efter gennemsnitsmetoden uanset ejertid.  
Overgangsregler for aktier, man ejer ved årsskiftet 2005/2006 (uanset den totale værdi af aktiebeholdningen) Ved salg før tre års ejertid kan gevinster valgfrit beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst, hvis dette er muligt efter nugældende regler.  

Kilde: Udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet SkatteInform. Baseret på det i skrivende stund foreliggende lovforslag.

Tags

Anbefalede artikler