Billig valueaktie

Entreprenørselskabet Per Aarslev er en ægte valueaktie med en markedsværdi 40 procent under den bogførte værdi.

INVESTERING

Per Aarsleff hører til blandt landets mest lønsomme entreprenørvirksomheder takket være blandt andet virksomhedens nichepræg indenfor anlæg, fundering og rørrenovering. Ikke siden den samfundsøkonomiske krise i begyndelsen af 1990’erne har virksomheden haft underskud, og under kriserne i begyndelsen af dette århundrede samt den aktuelle finanskrise dykkede resultaterne til stadig højere niveauer.

Der er således tale om en entreprenørvirksomhed med bedre og mere stabil lønsomhed end hovedparten af totalentreprenørerne, der i perioder fremviser betydelige underskud afledt af blandt andet dårlig projektstyring og stor konjunkturafhængighed. Vi anerkender også den betydelige grad af stabilitet i virksomhedens ledelse.

Stram omkostningsstyring

I det senest aflagte kvartalsregnskab nedjusterede ledelsen forventningen til helårsresultatet før skat fra DKK 180 mio. til DKK 160 mio. som følge af større vanskeligheder forbundet med de udenlandske funderingsaktiviteter end forventet. Til gengæld kunne ledelsen på koncernbasis fremvise stram omkostningsstyring i regnskabsårets første ni måneder, og forventningen om fortsat stigende aktivitet fastholdes. Vi skønner, at skarp konkurrence på navnlig de udenlandske markeder vil vanskeliggøre markante lønsomhedsforbedringer de kommende år.

Femern Bælt

Rørrenoveringsdivisionen er stadig den mest lønsomme og sammen med funderingsaktiviteterne samtidig det område, hvor de strukturelle vækstmuligheder synes bedst. Disse to områder udgør for tiden omkring en tredjedel af aktiviteten, idet anlægsaktiviteterne fortsat udgør hovedparten af aktiviteterne. Blandt større igangværende projekter kan fremhæves forundersøgelser til Femern Bælt-forbindelsen, ombygningen af Nørreport Station og installationsarbejder for Banedanmarks signalprojekt.

Attraktiv aktiekurs

Det seneste halve år er aktiekursen faldet med ca. 10% samtidig med, at det danske aktiemarked er steget ca. 10% (trukket af bl.a. Novo Nordisk). Aktien er historisk lavt og efter vores bedømmelse særdeles attraktivt prisfastsat, og markedsværdien af virksomheden er omkring 40% mindre end den bogførte værdi trods gunstigt indtjeningsmomentum, kapitalafkast på ca. 8% og robust finansiel situation. Med en børsværdi på ca. DKK 900 mio. samt Per og Lise Aarsleffs Fond som dominerende ejer er aktiens likviditet begrænset og overtagelsesmulighederne formentlig ligeså.

Tags

Anbefalede artikler